Algemene voorwaarden Koeien van Sinnige

 

Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 3. Dag: kalenderdag; 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
De Koeien van Sinnige De Bult 6 8426 SK Appelscha T: 06-27455260 info@dekoeienvansinnige.nl Kvk: 01178911 BTWnr: NL822078119

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: a. de prijs inclusief belastingen; b. de eventuele kosten van aflevering; c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
4.Het aanbod op de website bevat hoofdzakelijk natuurproducten, hierdoor kan het gewicht per product minimaal afwijken. Dit zal in de meeste gevallen in het voordeel van de consument besloten worden, of gecompenseerd worden met andere producten in dezelfde bestellingen. Producten tot 500 gram wijken maximaal 20% af. Producten vanaf 500 gram wijken maximaal 10% af.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op het moment dat de bestelling is ontvangen. 2. De consument begrijpt echter dat de ondernemer diepvries producten (etenswaren) levert die aan bederven onderhevig zijn. Hierdoor vervalt het herroepingsrecht zodra de bestelling verzonden is.

Artikel 7 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde vleesprijzen zijn inclusief btw. De genoemde vergaderprijzen onder arrangementen exclusief BTW.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7. De consument begrijpt dat de ondernemer diepvries producten (etenswaren) levert die aan bederving onderhevig zijn. Indien op het beoogde moment van levering door bezorger noch de consument noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de consument of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, staat de ondernemer vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In dit geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een notitie in uw brievenbus achterlaten.

Artikel 10 – Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan via ideal bij plaatsen van de internetbestelling, contant bij afhalen of leveren of via een tickie ter plaatse, ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Vergaderen

Algemene voorwaarden Vergaderen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u als klant en De Koeien van Sinnige. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden staat op de website en dit is de versie die geldig is.

Dienst boeken
De diensten van De Koeien van Sinnige zijn te boeken via de ” Boek nu” knop op de vergaderpagina. Door een dienst te boeken ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Boeking annuleren
Een boeking van een dienst kan tot 14 dagen na aanvraag geannuleerd worden. Een met De Koeien van Sinnige aangegane huurovereenkomst van de Skybox kan slechts op schriftelijk verzoek van de klant tegen betaling van annuleringskosten worden geannuleerd. Indien u als klant de opdracht annuleert bent u in ieder geval de volgende annuleringskosten verschuldigd: – meer dan 3 weken voorafgaand aan de gereserveerde datum: geen annuleringskosten – minder dan 3 weken tot 2 weken voorafgaand aan de geserveerde datum: 25% van de boekingskosten – minder dan 2 weken tot 1 week voorafgaand aan de geserveerde datum: 50% van de boekingskosten – minder dan een week tot 4 voorafgaan aan de gereserveerde datum: 75% van de boekingskosten – minder dan 4 dagen voorafgaan aan de geserveerde datum: 100% van de boekingskosten

Prijzen
Alle arrangementen op De Koeien van Sinnige.nl worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief BTW. Prijzen van vlees worden weergegeven inclusief BTW. Prijzen kunnen tussentijds wijzigen, om welke reden dan ook.

Betaling
Betalingen die via facturering lopen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Indien na het verstrijken van deze termijn door De Koeien van Sinnige nog geen volledige betaling is ontvangen, bent u in gebreke. De Koeien van Sinnige is gerechtigd een aanbetaling te vragen of contante betaling bij levering op te eisen indien zij dat nodig acht.

Aansprakelijkheid
De Koeien van Sinnige is niet aansprakelijk voor schade die ten gevolge van het huren van de Skybox direct of indirect aan bezoekers of derden kan ontstaan. De Koeien van Sinnige aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade en evenmin voor immateriële schade.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen dat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Koeien van Sinnige geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is de overeengekomen verplichtingen na te komen.

Het gehuurde: De Skybox
U mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken. Klant zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking van klant staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het gehuurde door klant eindigt, is klant verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt door personen of zaken van wie of waarvan klant op enigerlei wijze gebruik maakt, en elke daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade (daaronder begrepen huurderving) komt voor rekening van de klant.
Het gehuurde betreft de Skybox en de hal bij binnenkomst. Zonder toestemming of begeleiding is het gezien de mogelijke risico’s niet toegestaan vrij op het bedrijf rond te lopen.

Klachten & contact
Een klacht kunt u kenbaar te maken door te mailen naar info@dekoeienvansinnige.nl. Ik zal mijn uiterste best doen om samen met u tot een passende oplossing te komen. Alle contacten met betrekking tot overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: info@dekoeienvansinnige.nl of telefoon: 06-27455260

Algemene voorwaarden Overnachten

Algemene voorwaarden Appartement verhuur

Betreden boerenbedrijf
Gezien de veiligheidsrisico’s is het niet toegestaan het bedrijf zonder overleg of samenzijn van uw gastheer of gastvrouw te betreden. Annulering Wanneer een reservering voor voor logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer personen gelden voor annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde( indien wij het appartement alsnog verhuren zullen we u geen kosten in rekening brengen) :

Bij annulering:

– Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 0%
– Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 50%
– Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum 85%
– 24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%

Huisregels

De Koeien van Sinnige is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van logies aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rus daarvan wordt verstoord. De gast dient dan op eerste verzoek de accommodatie te verlaten.

Schade

De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het De Koeien van Sinnige en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

× Kan ik u ergens mee helpen?